Financiën

Verantwoording specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)

Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A16/01

Indicator: A16/02

Indicator: A16/03

Indicator: A16/04

Indicator: A16/05

Indicator: A16/06

€ 12.723.900

€ 0

€ 0

€ 473.967

€ 0

€ 0

Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO

Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/10

Indicator: A16/07

Indicator: A16/08

Indicator: A16/09

€ 0

€ 0

€ 13.197.867

€ 0

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)

Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Indicator: B2/06

114

114

13

22

Ja

Ja

Wijziging keuze per (2023/2024)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/10

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

N.V.T.

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

Indicator: B2/16

€ 141.987

€ 179.213

€ 0

€ 0

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

€ 1.900

€ 43.320

€ 45.084

€ 76.296

€ 23.335

€ 42.633

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/27

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

Indicator: B2/25

Indicator: B2/26

€ 0

€ 120.000

€ 0

€ 0

€ 215.896

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/05

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

€ 72.800

€ 134.680

€ 0

0

Nee

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01

Indicator: C32/02

Indicator: C32/03

Indicator: C32/04

Indicator: C32/05

Indicator: C32/06

1

SUVIS21-00745531/Fioretti College

€ 351

€ 500.351

Ja

Nee

2

SUVIS21-00745333/Zwijsen College

€ 0

€ 150.000

Ja

Nee

100

SUVIS21-00747020/Elde College

€ 0

€ 40.000

Ja

Nee

Kopie Beschikkingsnummer/Naam

Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)

Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/09

Indicator: C32/07

Indicator: C32/08

1

SUVIS21-00745531/Fioretti College

Nee

het werk is nagenoeg afgerond en wordt in 2024 opgeleverd

2

SUVIS21-00745333/Zwijsen College

Nee

het werk is nagenoeg afgerond en wordt in 2024 opgeleverd

100

SUVIS21-00747020/Elde College

Nee

het werk is nog in uitvoering

BZK

C41B

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41B/01

Indicator: C41B/02

Indicator: C41B/03

Indicator: C41B/04

Indicator: C41B/05

Indicator: C41B/06

1

030010 Provincie Noord-Brabant

€ 57.051

€ 168.999

€ 0

0

1

2

3

4

5

Kopie provinciecode

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/09

Indicator: C41B/07

Indicator: C41B/08

1

030010 Provincie Noord-Brabant

1.200

Ja

2

3

4

5

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/01

Indicator: C55/02

Indicator: C55/03

Indicator: C55/04

Indicator: C55/05

Indicator: C55/06

351

€ 170.115

€ 190.538

150

€ 33.687

€ 35.295

Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke  woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/09

Indicator: C55/07

Indicator: C55/08

385

€ 297.600

€ 297.600

Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/10

Indicator: C55/11

Indicator: C55/12

Indicator: C55/13

Indicator: C55/14

Indicator: C55/15

693

1.255

0

298

385

0

BZK

C56

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam  

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project

Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/01

Indicator: C56/02

Indicator: C56/03

Indicator: C56/04

Indicator: C56/05

Indicator: C56/06

1

RHA2021-02275543

Meierijstad bouwt voor spoedzoekers

€ 0

€ 0

0

0

2

10

Kopie Projectnaam  

Opbrengsten jaar T

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/07

Indicator: C56/08

Indicator: C56/09

Indicator: C56/10

Indicator: C56/11

Indicator: C56/12

1

Meierijstad bouwt voor spoedzoekers

€ 0

€ 0

Ja

Nee

Ja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C56/14

Indicator: C56/13

Nee

Ja

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/02

Indicator: C62/01

€ 8.718

Nee

BZK

C68

Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders

Projectnaam

Cumulatief aantal woningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen

Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen

Besteding (jaar T) van het project – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden

Totale opbrengsten (jaar T) per project– zelfstandige uitvoering

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C68/01

Indicator: C68/02

Indicator: C68/03

Indicator: C68/04

Indicator: C68/05

Indicator: C68/06

1

transformatie Sint Joachim en Anna

24

22

€ 278.926

€ 929.752

€ 0

2

3

4

Kopie projectnaam

Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per project  – inclusief uitvoering door derde

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C68/07

Indicator: C68/08

Indicator:C68/09

Indicator: C68/10

1

transformatie Sint Joachim en Anna

€ 0

Ja

Ja

2

3

4

BZK

C75B

Regiodeals 3 e tranche

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Kenmerk/ beschikkingsnummer

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Een pijler per regel

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R
Indicator: C75B/05

Indicator: C75B/01

Indicator: C75B/02

Indicator: C75B/03

Indicator: C75B/04

1

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

20.001.581

Fijn wonen

€ 92.694

€ 37.622

2

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

20.001.588

Goed Leven

€ 0

€ 12.470

3

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

20.001.552

Goed Leven

€ 4.571

€ 55.509

4

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

20.001.582

Fijn wonen

€ 0

€ 0

100

Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01

Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: C75B/09

Indicator: C75B/06

Indicator: C75B/07

Indicator: C75B/08

1

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

€ 280.491

€ 183.339

2

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

€ 0

€ 195.913

3

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

€ 12.332

€ 149.748

4

060796 Gemeente 's-Hertogenbosch

€ 0

€ 0

100

Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: C75B/12

Indicator: C75B/10

Indicator: C75B/11

€ 0

€ 42.402

Nee

BZK

C92

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

Besteding (jaar T)

Bedrag doorgeschoven naar t+1

Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aantal gebruikte leermiddelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/05

Indicator: C92/01

Indicator: C92/02

Indicator: C92/03

Indicator: C92/04

€ 82.569

€ 0

3

272

170

BZK

C94

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T)

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]  

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300

Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en

Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C94/01

Indicator: C94/02

Indicator: C94/03

Indicator: C94/04

Indicator: C94/05

Indicator: C94/06

1

LAI23-03533713

€ 60.350

2

100

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling

Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C94/07

Indicator: C94/08

Indicator: C94/09

Indicator: C94/10

1

Nee

2

100

BZK

C105

Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls

Projectnummer

Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: C105/01

Indicator: C105/02

Indicator: C105/03

Indicator: C105/04

Indicator: C105/05

Indicator: C105/06

1

2023-0000096231

0

Ja

0

Ja

€ 0

2

20

Kopie projectnummer

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Indicator: C105/07

Indicator: C105/08

Indicator: C105/09

Indicator: C105/10

Indicator: C105/11

Indicator: C105/12

1

2023-0000096231

€ 0

Ja

0

Ja

2

20

Kopie projectnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C105/14

Indicator: C105/13

1

2023-0000096231

Nee

2

20

BZK

C209

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam  

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) -  per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) -  per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C209/01

Indicator: C209/02

Indicator: C209/03

Indicator: C209/04

Indicator: C209/05

Indicator: C209/06

1

RHA2022-03304739

Huisvesting seizoenmedewerkers Kraanmeer

€ 511.000

€ 511.000

€ 0

146

2

10

Kopie Projectnaam  

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R.
Indicator: C209/10

Indicator: C209/07

Indicator: C209/08

Indicator: C209/09

1

Huisvesting seizoenmedewerkers Kraanmeer

0

Ja

Ja

2

10

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11

BZK

C210B

Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Sisa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C210B/01

Indicator: C210B/02

Indicator: C210B/03

Indicator: C210B/04

Indicator: C210B/05

Indicator: C210B/06

1

030010 Provincie Noord-Brabant

€ 103.855

€ 0

1

550

Nee

2

3

4

5

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)  

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R
Indicator: D8/05

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

€ 680.546

€ 819.836

€ 82.254

€ 0

€ 445.144

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R
Indicator: D8/09

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

1

2

100

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R
Indicator: D14/05

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

€ 501.450

€ 0

€ 0

€ 0

€ 380.319

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R
Indicator: D14/09

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

1

2

10

OCW

D19

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/03

Indicator: D19/01

Indicator: D19/02

€ 188.008

€ 232.907

Ja

OCW

D22

Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: D22/03

Indicator: D22/01

Indicator: D22/02

1

€ 407

€ 407

Ja

2

100

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen           

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R     

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

2015.017.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

2016.068.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

576.177.03

€ 71.988

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

457.054.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5

576.177.01

€ 70.350

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

100

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

2015.017.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

2

2016.068.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

3

576.177.03

€ 71.988

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

457.054.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

5

576.177.01

€ 70.350

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

100

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/04

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

€ 0

€ 2.234.101

€ 1.117.050

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/08

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

1

107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters

Nee

0

Lange termijnmaatregel, uitvoering voorzien in 2025

2

50

IenW

E44

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering

Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/01

Indicator: E44/02

Indicator: E44/03

Indicator: E44/04

Indicator: E44/05

Indicator: E44/06

1

IENW/BSK-2022/49751

€ 395.888

€ 395.888

€ 131.963

€ 131.963

Nee

2

10

IENW/BSK-2023/90871

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Kopie beschikkingsnummer

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

 Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: E44/09

Indicator: E44/07

Indicator: E44/08

1

IENW/BSK-2022/49751

1. Hoevenbraak

Nee

2

2. Erp-Oost

Nee

3

3. centrum Schijndel

Nee

4

4. centrumgebied Veghel

Nee

5

5. Waterverbinding Kienehoef

Nee

6

6. Overige projecten werkregio

Nee

7

8

9

10

IENW/BSK-2023/90871

Projecten Maashort + Bernheze

Nee

Kopie beschikkingsnummer

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden

Correctie cofinanciering (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden

 Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R
Indicator: E44/13

Indicator: E44/10

Indicator: E44/11

Indicator: E44/12

1

IENW/BSK-2022/49751

Nee

2

10

IENW/BSK-2023/90871

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/04

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

€ 156.098

€ 156.098

€ 78.049

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/08

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

1

310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters

Nee

0

2

318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters

Nee

0

3

337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters

Nee

0

4

50

EZK

F28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel  

Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/01

Indicator: F28/02

Indicator: F28/03

Indicator: F28/04

Indicator: F28/05

Indicator: F28/06

€ 0

€ 80.312

€ 0

€ 80.312

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/07

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 11.389.472

€ 243.695

€ 468.073

€ 22.705

€ 17.087

€ 0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)  i.v.m. de hersteloperatie  kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 55.182

-€ 8.250

€ 0

€ 3.065.694

€ 31.998

€ 0

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)  i.v.m. de hersteloperatie  kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/14

Indicator: G2/13

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1  januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.  

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 0

€ 6.171

€ 14.186

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud  en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/11

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023       

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

-€ 1.260

€ 18.780

€ 1.186

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 37.262

€ 1.650

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 20.504

€ 1.334

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 1.075

€ 6.743

€ 552

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 1.922

€ 164

6

Totaal

€ 0

€ 0

-€ 185

€ 85.211

€ 4.886

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/10

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

ja

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

0

0

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6

Totaal

0

0

N.v.t.

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R
Indicator: G4/15

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6

Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T  i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo  i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T  i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R
Indicator: G4/19

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 10.000

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

0

0

10.000

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/03

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

€ 341.023

€ 0

Ja

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/03

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G13

Onderwijsroute_ deel gemeente 2023

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/05

Indicator: G13/01

Indicator: G13/02

Indicator: G13/03

Indicator: G13/04

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G15B

Specifieke uitkering Brabants Migratie Informatiepunt_ deel gemeenten 2023

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Bestedingen (jaar T) ten laste van de toegekende rijksmiddelen voor het project "Brabants Migratie Informatiepunt"

Bestedingen (jaar T) ten laste van de provinciale middelen voor het project ‘Brabants Migratie Informatiepunt"

Bestedingen (jaar T) ten laste van eigen middelen (van deelnemende gemeenten) voor het project "Brabants Migratie Informatiepunt"

Cumulatieve bestedingen ten laste van de toegekende rijksmiddelen voor het project ‘Brabants Migratie Informatiepunt’ (t/m jaar T)

Cumulatieve bestedingen ten laste van de provinciale middelen voor het project ‘Brabants Migratie Informatiepunt’ (t/m jaar T)

Deel gemeente

Deel gemeente

Deel gemeente

Deel gemeente

Deel gemeente

Deel gemeente

Uitvoering door gemeenten namens de provincie Noord-Brabant.  De gemeenten  verantwoorden hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door de gemeente is uitgevoerd.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: G15B/01

Indicator: G15B/02

Indicator: G15B/03

Indicator: G15B/04

Indicator: G15B/05

Indicator: G15B/06

1

061948 Gemeente Meierijstad

€ 0

€ 3.823

€ 0

€ 0

€ 3.823

2

100

Cumulatieve bestedingen ten laste van de eigen middelen (van deelnemende gemeenten) voor project ‘Brabants Migratie Informatiepunt’ (t/m jaar T)

Deel gemeente

Aard controle n.v.t.
Indicator: G15B/07

1

€ 0

2

100

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende subsidie

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/02

Indicator: H4/01

€ 1.990.334

€ 1.848.844

Activiteiten

Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

Zie excel Verantwoording SPUK Sport 2023 tbv SISA

€ 1.848.844

€ 1.289.376

€ 165.861

€ 393.607

Zie excel Verantwoording SPUK Sport 2023 tbv SISA

2

100

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

Indicator: H8/06

1

1042299 (Sportakkoord 2022)

€ 94.291

€ 0

€ 94.168

€ 0

€ 94.168

2

3

4

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/08

Indicator: H8/07

1

1042299 (Sportakkoord 2022)

Ja

2

3

4

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)  

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)  

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/04

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

€ 98.475

€ 106.129

Ja

Ja

VWS

H21

Specifieke uitkering cliëntondersteuning

Gerealiseerde activiteit Inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee)

Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicator: H21/05

Indicator: H21/01

Indicator: H21/02

Indicator: H21/03

Indicator: H21/04

Ja

€ 22.162

€ 22.162

Nee

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Besteding (jaar T) per onderdeel

Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel

Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/01

Indicator: H30/02

Indicator: H30/03

Indicator: H30/04

Indicator: H30/05

Indicator: H30/06

1

Lokaal Sportakkoord

€ 62.070

€ 49.656

€ 12.414

€ 49.656

Ja

2

Brede regeling combinatiefuncties

€ 427.327

€ 391.342

€ 35.985

€ 391.342

Ja

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

€ 95.492

€ 63.161

€ 19.098

€ 63.161

Ja

4

Kansrijke Start

€ 71.619

€ 40.378

€ 14.324

€ 40.378

Ja

5

Mentale Gezondheid

€ 33.422

€ 21.725

€ 6.684

€ 21.725

Ja

6

Aanpak overgewicht en obesitas

€ 83.556

€ 59.614

€ 16.711

€ 59.614

Ja

7

Valpreventie

€ 245.892

€ 174.466

€ 49.178

€ 174.466

Ja

8

Leefomgeving

€ 47.746

€ 31.035

€ 9.549

€ 31.035

Ja

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

€ 11.937

€ 22.529

€ 0

€ 22.529

Ja

10

Versterken sociale basis

€ 174.273

€ 184.000

€ 0

€ 184.000

Ja

11

Mantelzorg

€ 47.746

€ 31.035

€ 9.549

€ 31.035

Ja

12

Eén tegen eenzaamheid

€ 47.746

€ 104.157

€ 0

€ 104.157

Ja

13

Welzijn op recept

€ 26.260

€ 5.340

€ 5.252

€ 5.340

Ja

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

€ 11.937

€ 0

€ 2.387

€ 0

Ja

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

€ 42.494

€ 27.400

€ 8.499

€ 27.400

Ja

Kopie naam onderdeel

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/08

Indicator: H30/07

1

Lokaal Sportakkoord

Ja

2

Brede regeling combinatiefuncties

Ja

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

Ja

4

Kansrijke Start

Ja

5

Mentale Gezondheid

Ja

6

Aanpak overgewicht en obesitas

Ja

7

Valpreventie

Ja

8

Leefomgeving

Ja

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

Ja

10

Versterken sociale basis

Ja

11

Mantelzorg

Ja

12

Eén tegen eenzaamheid

Ja

13

Welzijn op recept

Ja

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

Ja

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H30/09

Nee

VWS

H31

Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: H31/05

Indicator: H31/01

Indicator: H31/02

Indicator: H31/03

Indicator: H31/04

SPUKNEAS230126

€ 67.251

€ 67.251

Ja

VWS

H32

Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: H32/03

Indicator: H32/01

Indicator: H32/02

MEOZ23267

€ 657.471

€ 375.386

Naam zwembad

Totale verlening per zwembad (jaar T)

Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.
Indicator: H32/08

Indicator: H32/04

Indicator: H32/05

Indicator: H32/06

Indicator: H32/07

1

Zwembad De Molen Hey 2022 en 2023

€ 369.123

€ 201.858

Ja

Zie bestand Renovatie en verduurzaming zwembad Molen hey

2

Zwembad De Neul 2022 en 2023

€ 145.079

€ 74.208

Nee

De Neul is nieuwbouw en 2022 geopend. Is reeds geheel duurzaam gebouwd (warmtepomp, zonnepanelen)

18

Laco Buitenbad Prins Willem Alexander 2022 en 2023

€ 25.798

€ 5.440

Ja

Verduurzamingsplannen zijn in behandeling

19

Laco sportcentrum De Beemd 2022

€ 29.863

€ 29.863

Nee

Alleen aangevraagd en ontvangen voor 2022. Laco sportcentrum De Beemd is miv 2023 niet meer in werking. Door gemeente is een nieuw duurzaam zwembad De Beemd gebouwd, dit is mei 2023 geopend.

20

zwembad De Beemd (nieuwbouw door gemeente Meierijstad) 2023

€ 87.608

€ 64.017

Nee

De Beemd is nieuwbouw en 2023 geopend. Is reeds geheel duurzaam gebouwd (warmtepomp, zonnepanelen)

VWS

H35B

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R
Indicator: H35B/02

Indicator: H35B/01

030010 Provincie Noord-Brabant

€ 607.054

LNV

L6

Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Besteding (jaar T-1 +T-2)

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.
Indicator: L6/05

Indicator: L6/01

Indicator: L6/02

Indicator: L6/03

Indicator: L6/04

€ 487.825

€ 43.700

€ 531.525

Ja

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41