Algemeen

Voorstel

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024

Gelet op artikel 197 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 vast te stellen met een positief jaarrekeningresultaat 2023 van € 10.329.000.

2.   Het jaarrekeningresultaat 2023 als volgt te bestemmen:
a. Laaggeletterdheid € 168.000
b. Sport algemeen € 43.000
c. Consulent schuldhulpverlening € 126.000
d. Inburgering € 830.000 (€ 786.000 dekking aanwezig in algemene risicoreserve)
e. Inkoop plustaken GGD € 16.000
f.  Stimuleringsregeling Landschap € 40.000
g. Organisatieontwikkeling € 145.000
h. Rijksinkomsten verwerkt in de september- en decembercirculaire € 783.000
i.  Budgetten energiekosten € 361.000
j.  Eenmalige budgetten ten laste van de exploitatie € 85.000
k. Storting in de algemene risicoreserve € 8.520.000.

3. De grondexploitaties vast te stellen die opgenomen zijn in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2023 nl, 8313 Veghel – Veghels Buiten, 8315 Veghel – Rembrandtboulevard,  8320 Veghel – Stadshobbywerkplaats, , 8341 Zijtaart – Zuid, , 8350 Erp – Bolst, , 8366 Schijndel – Bloemenwijk (Vossenberg), , 8378 Sint Oedenrode – Zwembadweg, 8379 Sint Oedenrode – Fiorettie locatie, 3270 Veghel – D’n Dubbelen, , 3271 Veghel – Doornhoek, 3272 Veghel – De Kempkens, 3280 Erp – Molenakker II, 3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase,.

4. Akkoord te gaan met de overboeking naar 2024 van de restantkredieten tot een bedrag van
€ 95,0 miljoen voor uitgaven en € 37,7 miljoen voor inkomsten. Daarnaast stellen wij voor eenmalige budgetten over te hevelen naar 2024 voor een restantbudget van € 11,3 miljoen.  

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 juli 2024

De raad voornoemd,

De griffier,
A.F.J. Franken

De voorzitter,
ir. C.H.C. van Rooij

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41