Programma's

8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Ambitie

Meierijstad biedt een thuis: een prettige en aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.
Een omgeving die duurzaam en gezond is. We willen een daarbij passende ruimtelijke balans die de woningbouwopgave, de energietransitie, de landbouwtransitie, de transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie kan verenigen. Deze balans is vastgelegd in een omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wat willen we bereiken 2023-2026?

Wonen

Versnelling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave met het ‘actieplan wonen’ als leidraad. Daarbij is extra aandacht voor de (leefbaarheid van de) kleine kernen en gaan inbreiding en uitbreiding samen.

Welstandsarm werken: alleen beschermen wat we willen beschermen. Dit leggen we vast in een nieuwe welstandsnota.

Herijking van de woonvisie met daarin aandacht voor jongeren, ouderen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), flexwonen, nieuwe woonvormen, mantelzorgwoningen, woningsplit- singen, percentage sociale woningbouw en het beschikbaar stellen va

Een divers kwalitatief woningaanbod: koop, huur, meer-generatie-wonen (levensloopbestendig) en zorgconcepten.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Een omgevingsvisie en omgevingsplan die met participatie tot stand zijn gekomen, waarbij gewenste ontwikkelrichtingen zijn gewogen en vastgelegd.

Bedrijventerreinen die zich kenmerken door duurzaam ruimtegebruik, goede ontsluiting en kwalitatief voldoen aan de eisen van de tijd.

Ruimte voor andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied.

Een aantrekkelijk buitengebied met ook ruimte voor veehouderijen.

Een landschap met ruimte voor (nieuwe) natuur en bomen, water (groen-blauwe structuren) en mogelijkheden voor recreatie.

Erfgoed

Eenduidig beleid ten aanzien van de Gilden.

Behoud van monumenten en zo mogelijk versterken van cultureel erfgoed.

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar

Referentie

Meierijstad

Gemiddelde WOZ-waarde (bedrag x € 1.000)

CBS Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2022

299

345

2023

358

405

Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen

BAG Bewerking AFB Research

2021

8,6

13,0

2022

8,7

9,6

Demografische druk, som aantal personen 0-20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20-65 jaar

CBS Bevolkings-
statistiek

2022

75,1

73,8

2023

75,1

74,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's*

COELO

2022

828

803

2023

855

779

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's*

COELO

2022

903

860

2023

931

832

*De gemeentelijke woonlasten zijn in 2023 gedaald t.o.v. 2022 doordat de tarieven van de OZB en rioolheffing zijn gedaald.
Tarieven zijn gedaald doordat de WOZ-waarden per 1-1-2023 hoger zijn dan per 1-1-2022. Hierdoor kunnen de tarieven omlaag om uiteindelijk dezelfde gewenste opbrengsten binnen te halen.

Lasten

x €1.000
Begroot € 11.530
Gerealiseerd € 8.366
Afwijking € 3.163
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41