Programma's

4 Onderwijs

Ambitie

Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s).

Wat willen we bereiken 2023-2026?

Basisonderwijs

Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Onderwijshuisvesting

Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt.

Onderwijsbeleid

Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp.

Integrale Kindcentra (IKC).

Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma.

Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar

Referentie

Meierijstad

Relatief verzuim

DUO/Ingrado

2021

21

11

2022

25

13

Absoluut verzuim

DUO/Ingrado

2021

2,0

1,3

2022

4,5

9,3

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

DUO/Ingrado

2021

1,8%

1,3%

2022

2,3%

1,9%

Toelichting:
Jaar 2022 is schooljaar 2021/2022.
Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

Lasten

x €1.000
Begroot € 12.864
Gerealiseerd € 10.791
Afwijking € 2.072
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41