Programma's

1 Veiligheid

Ambitie

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op  gaan zijn speerpunten.
Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt.

Wat willen we bereiken 2023-2026?

Veiligheid, toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde.

Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad.

Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing

Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting.

Integrale Veiligheid

De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden.

Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit.

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar

Referentie

Meierijstad

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Stichting Halt

2021

8

7

2022

7

9

Winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners

CBS-Diefstallen

2021

1,6

0,7

2022

2,1

1,3

Geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners

CBS-Criminaliteit

2021

4

2,4

2022

4,2

3,3

Diefstallen uit woning, per 1.000 inwoners

CBS-Diefstallen

2021

1,4

0,9

2022

1,4

1,1

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte), per 1.000 inwoners

CBS-Criminaliteit

2021

5,7

4,0

2022

5,8

3,9

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.

Indicator

Bron

Streefwaarde

Jaar

Realisatie

Jaar

Realisatie

Veiligheidsbeleving eigen buurt

Veiligheidsmonitor

7,5 (1 tot 10)

2019

7,8

2021

7,8

Leefbaarheid woonbuurt

Veiligheidsmonitor

7,7 (1 tot 10)

2019

7,9

2021

7,8

Voelt zich wel eens onveilig

Veiligheidsmonitor

25,0%

2019

28,8%

2021

28,7%

Lasten

x €1.000
Begroot € 7.693
Gerealiseerd € 8.038
Afwijking € -346
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41