Programma's

7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Ambitie

De coronacrisis leerde ons dat gezondheid het belangrijkste is in een mensenleven. Dat geldt voor onze lichamelijke én psychische gezondheid. Door gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, met een focus op leefstijl en leefomgeving, maken onze inwoners bewust gezonde(re) keuzes. Belemmeringen die mensen ervaren om gezond te kunnen leven nemen we weg voor zover dat tot onze competentie behoort.
In lijn met de afspraken van Parijs hebben we in 2050 een CO2-neutrale, klimaatbestendige en circulaire leef- en werkomgeving in Meierijstad.

Wat willen we bereiken 2023-2026?

Gezondheid

Verbetering van factoren in de leefomgeving met een positieve invloed op de gezondheid, waaronder de luchtkwaliteit.

Gezondheidswinst door de focus op preventie.

Vermindering van alcohol- en drugsgebruik.

Herijking van het gezondheidsbeleid.

Duurzaamheid

Een fundament voor een klimaatbestendige leefomgeving (met aandacht voor vermindering van hittestress) en de energietransitie, waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente.

Minimaal behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving.

Versnelling van energiebesparing en versnellen van ‘zon op dak’.

Naleving afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) en uitvoering van de eerste tranche zonneparkenbeleid.

Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren.

Innovatieve duurzaamheidskansen benutten we in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoals het mogelijk maken van minimaal 1 waterstoftankstation in onze gemeente.

Circulariteit is het nieuwe normaal in het denken en handelen bij bedrijven, inwoners en verenigingsleven.

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar

Referentie

Meierijstad

Omvang huishoudelijk restafval, kilogram per bewoner per jaar

CBS-statistiek huishoudelijk afval

2020

167

77

2021

159

72

Hernieuwbare energie, als % van totale energieverbruik gemeente

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

2020

Geen
data

13,3%

2021

Geen data bekend

16,0%

Lasten

x €1.000
Begroot € 17.864
Gerealiseerd € 11.866
Afwijking € 5.998
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41