Paragrafen

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Op 1 mei 2022 is de Woo in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het grote verschil tussen de huidige Woo en de Wob betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) volgt dit initiatiefwetsvoorstel vrijwel geheel de Wob.

In 2023 zijn voorbereidingen getroffen om informatie actief openbaar te maken. Het is echter gebleken dat er nog geen enkel digitaal platform in de markt beschikbaar is dat aan de wettelijke eisen van publicatie voldoet. Dat zijn: duurzame beschikbaarheid, digitale toegankelijkheid en herbruikbaarheid. Zodra er een aanvaardbaar platform beschikbaar is, zullen we een vervolg geven aan de regelgeving om tot actieve openbaarmaking te komen. Temeer omdat het ook naadloos past binnen ons dienstverleningsconcept. We houden de ontwikkelingen op ICT-vlak nauwlettend in de gaten.

Ten aanzien van passieve openbaarmaking geldt dat Meierijstad merendeels voldoet aan de gestelde normen en eisen. In 2023 zijn er 2.598 verzoeken om informatie geregistreerd. Het werkelijke aantal zal hoger liggen, omdat alleen schriftelijk ingediende verzoeken worden geregistreerd. 1.936 verzoeken zijn volledig gehonoreerd. 172 verzoeken zijn (gedeeltelijk) geweigerd omdat er een wettelijke uitzondering van toepassing was. 129 verzoeken zijn niet in behandeling genomen. Tegen deze besluiten is één bezwaarschrift ingediend. Op dit bezwaarschrift zal in 2024 worden beslist.
Ruim 68% van het totaal is door de behandelaar administratief afgedaan binnen de wettelijke termijn van vier weken. Het is aannemelijk dat dit percentage feitelijk hoger ligt, omdat een aantal dossiers administratief niet tijdig is afgesloten, terwijl de gevraagde informatie wel binnen de termijn van vier weken is verstrekt.

Het aantal ingediende Woo-verzoeken ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger dan het genoemde aantal van 2.598. Dit omdat elk verzoek om bestuurlijke informatie als Woo-verzoek moet worden gezien, een dergelijk verzoek vormvrij is, en niet alle verzoeken als zodanig worden geregistreerd. Ook hoeft er niet op elk verzoek een formeel besluit te worden genomen. Veelal kan de informatie waarom wordt verzocht per omgaande worden verstrekt. De wet voorziet nadrukkelijk in deze mogelijkheid.

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41