Financiën

Balans

Op de balans zie je aan de ene kant de bezittingen (activa) van de gemeente en aan de andere kant hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva)

Bedragen x € 1.000

2023

2022

Vaste activa

267.521

247.006

Immateriele Vaste Activa

1.054

503

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.054

503

Materiele Vaste Activa

260.252

240.684

Investeringen met economisch nut

173.451

156.137

Investeringen met een economisch nut, voor bestrijding kosten een heffing kan worden geheven

44.744

46.067

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

42.056

38.480

Financiele Vaste Activa

6.215

5.818

Kaptiaalverstrekking aan deelnemingen

1.000

1.000

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen

18

18

Overige langlopende leningen

5.197

4.800

Vlottende Activa

119.273

132.424

Voorraden

72.429

74.704

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

72.429

74.704

Uitzettingen

25.562

38.542

Vorderingen op openbare lichamen

16.479

16.021

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiele instellingen

503

382

Overige vorderingen

6.857

6.057

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd <1 jaar

1.724

16.082

Liquide middelen

270

280

Kassaldi

21

28

Banksaldi

249

252

Overlopende activa

21.012

18.898

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

775

1.839

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

7.435

6.887

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen tlv volgende begrotingsjaren

12.802

10.173

De gemeente Meierijstad beschikt krachtens de Wet op de Vennootschapbelasting Ultimo 2023 over een fiscale verliescompensatie van circa € 3 miljoen.

Bedragen x € 1.000

2023

2022

Vaste Passiva

341.086

326.582

Eigen vermogen

166.173

156.576

Algemene reserve

106.514

95.556

Bestemmingsreserves

49.330

37.268

Saldo van rekening

10.329

23.752

Voorzieningen

55.189

58.444

Vz verplichtingen, verliezen en risico's

10.807

9.444

Vz egalisatie van (onderhouds)kosten: algemeen

3.299

3.273

Vz bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven

29.049

31.144

Vz voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

4.856

7.939

Vz egalisatie van (onderhouds)kosten: gebouwen

7.178

6.644

Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer

119.724

111.562

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instelingen

67.320

88.564

Onderhandse leningen van openbare lichamen

51.900

22.600

Waarborgsommen

504

398

Vlottende Passiva

45.708

52.848

Vlottende Schulden

21.164

25.034

Overige kasgeldleningen

0

10.000

Overige schulden

21.163

15.034

Banksaldi

1

Overlopende Passiva

24.545

27.814

Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling gekomen

8.394

7.729

Vooruitontvangen bedragen van het Rijk

10.514

14.229

Vooruitontvangen bedragen van overige overheid

4.351

4.175

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.286

1.681

Totaal Passiva

386.794

379.429

Bedragen x € 1.000

2023

2022

Borg- of garantstellingen

139.922

132.826

Totaal Borg- of garantstellingen

139.922

132.826

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41