Programma's

6 Sociaal Domein

Ambitie

We willen een samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen, leren en talenten kan ontplooien. Zorg en ondersteuning zijn zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd. Op deze manier kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en gaan we eenzaamheid tegen.
Meedoen blijft het motto ongeacht beperking, religie, geaardheid of afkomst. Zo voelt iedereen zich thuis in Meierijstad. Werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij belangrijk. Voor kwetsbare inwoners is er laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners.
Van junior tot en met senior bieden we passende ondersteuning met extra aandacht voor jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. Ook voor vergrijzing hebben we aandacht. Waar het kan collectief, waar het nodig is op maat. Er voor elkaar zijn en zorgen is vertrek- punt. Hoe eerder we een probleem signaleren hoe beter we ondersteuning kunnen bieden. Dit geldt zeker in relatie tot de toenemende complexe casuïstiek op het terrein van zorg en veiligheid. We blijven inzetten op preventie en innovatie voor tijdige, betere en betaalbare zorg.

Wat willen we bereiken 2023-2026?

Sociaal domein algemeen

Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken.

Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een herijking van de lokale inclusie-agenda.

WMO en welzijn

Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet.

Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie.

Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern.

Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Werk en inkomen

Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners.

Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage).

Jeugdzorg

We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt.

Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Beleidsindicatoren
Bij de begroting 2021 zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. Deze monitor is ontwikkeld om meer (strategische) sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Wij willen de 4G monitor elke twee jaar aanbieden aan de gemeenteraad. De 4G monitor zal als onderliggend document bij de begroting 2023 worden aangeboden.

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)

CBS Jeugd

2021

1%

1%

2022

1%

1%

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

2021

776,0

972,9

2022

786,6

979,3

Kinderen in uitkeringsgezin

CBS Jeugd

2021

5%

4%

2022

5%

4%

Werkloze jongeren (16-22 jaar)

CBS Jeugd

2021

2%

1%

2022

1%

1%

Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking)

CBS Arbeidsdeelname

2022

72,1

74,3

2023

73,0

75,2

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners *)

CBS Participatiewet

2022

317,1

166,5

2023

303,1

161,1

Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS Participatiewet

2022

191,6

158,4

2023

197,6

153,6

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2022

13,4%

13,2%

2023

11,3%

10,7%

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2022

1,3%

1,0%

2023

1,0%

0,8%

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

CBS Jeugd

2022

Geen data

0,2%

2023

Geen data

0,2%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

CBS Monitor Sociaal Domein WMO

2021

716

540

2022

Geen data

640

Lasten

x €1.000
Begroot € 113.214
Gerealiseerd € 123.611
Afwijking € -10.397
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41