Programma's

5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme

Ambitie

Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten.

Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie.

Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef.

Wat willen we bereiken 2023-2026?

Sport

Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten.

Realisatie van het Omnipark Erp.

De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten.

Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Kunst en Cultuur

De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten.

Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector.

Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs).

Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken.

Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Recreatie en toerisme

De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg.

De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie.

Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef.

We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Referentie

Meierijstad

Jaar

Referentie

Meierijstad

Niet sporters

Landelijke gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)

2020

51,7%

43,1%

2022

48,7%

43,6%

Toelichting:
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

Lasten

x €1.000
Begroot € 23.125
Gerealiseerd € 22.180
Afwijking € 945
Deze pagina is gebouwd op 05/16/2024 13:26:54 met de export van 05/16/2024 13:08:41